Αποδοχή της χρηματοδότησης και των όρων της με αριθμ. πρωτ. 21956 / 27-11-2020 απόφασης ένταξης του έργου «Δράσεις για τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας (Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις)», τρόπος εκτέλεσης του έργου και έγκριση των όρων της διακήρυξης.