Αποδοχή της χρηματοδότησης και των όρων της με αρ. πρωτ. 2230 / 10-06-2022 Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Ηλεκτρονικές υπηρεσίες εξυπηρέτησης δημοτών και εφαρμογές έξυπνης πόλης στο Δήμο Δεσκάτης» με κωδικό ΟΠΣ : 5056641 και τρόπος εκτέλεσης του Υποέργου με Α/Α: 1 της Πράξης.