Αποδοχή συνολικού ποσού 35.519,59 από ΔΕΗ για τα έργα : α] «Καθοδηγητικό τοιχείο στο ρέμα Καραβίδα και συμπληρωματικά έργα αντιπλημμυρικής προστασίας δρόμου προς Κατάκαλη » ποσό 18.613,24 € και β] «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Περιφερειακού Δήμητρας » ποσό 16.906,35 €