Αποδοχή συνολικού ποσού 14.394,57 € για έργα αθλητικών υποδομών ( Προγραμματική σύμβαση με Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για έργα αθλητικών υποδομών