Αποδοχή ποσού 98.760,00€ της 7η 8η ,9η 10η 11η και 12η Εντολή Μεταφοράς Πιστώσεων ΣΑΤΑ/2020 στους Δήμους για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες