Αποδοχή ποσού 98.760,00 7η, 8η ,9η, 10η, 11η και 12η Εντολή Μεταφοράς Πιστώσεων ΣΑΤΑ/2017 στους Δήμους για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες