Αποδοχή ποσού 8.600,00 € για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων