Αποδοχή ποσού 676,70 € με τίτλο « Πρόστιμα ΚΟΚ για το χρονικό διάστημα από 02-07-2015 έως και 01-09-2015 » του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67