Αποδοχή ποσού 65.840,00 3η, 4η ,5η και 6η Εντολή Μεταφοράς Πιστώσεων ΣΑΤΑ/2017 στους Δήμους για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες