Αποδοχή ποσού 6.430,00 € με τίτλο «Τέλος Ακίνητης Περιουσίας»