Αποδοχή ποσού 563,20 € με τίτλο « Πρόστιμα ΚΟΚ για το χρονικό διάστημα από 02-09-2015 έως και 02-11-2015 » του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67