Αποδοχή ποσού 50.100,00 € για κάλυψη έκτακτων αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του COVID-19