Αποδοχή ποσού 5.471,02 € από ΣΑΕ 055 έους 2017 « Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες»