Αποδοχή ποσού 49.380,00 € 7η, 8η και 9η Εντολή Μεταφοράς Πιστώσεων ΣΑΤΑ/2023 στους Δήμους για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες