Αποδοχή ποσού 49.380,00 € 4η, 5η και 6η Εντολή Μεταφοράς Πιστώσεων ΣΑΤΑ/2019 στους Δήμους για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες