Αποδοχή ποσού 49.380,00 € 1η, 2η και 3η Εντολή Μεταφοράς Πιστώσεων ΣΑΤΑ/2021 στους Δήμους για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες