Αποδοχή ποσού 49.380,00 € 10η, 11η και 12η Εντολή Μεταφοράς Πιστώσεων ΣΑΤΑ/2022 στους Δήμους για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες