Αποδοχή ποσού 40.000,00 € Κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας έτους 2023