Αποδοχή ποσού 4.950,00 € Μισθοδοσία καθαριστριών σχολείων