Αποδοχή ποσού 4.527,68 € από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού