Αποδοχή ποσού 32.920,00 € 1η, 2η Εντολή Μεταφοράς Πιστώσεων ΣΑΤΑ/2017 στους Δήμους για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες