Αποδοχή ποσού 292.231,00 € από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για εξόφληση υποχρεώσεων καθαριότητας