Αποδοχή ποσού 264.400,00 € χρηματοδότηση του Υπουργείου εσωτερικών – Κατανομή σε μικρούς ορεινούς και νησιωτικούς Δήμους