Αποδοχή ποσού 26.600,00 € Κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας έτους 2020