Αποδοχή ποσού 26.600,00 € για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας έτους 2016