Αποδοχή ποσού 2.019,30 € για το Πρόγραμμα Άθληση για Όλους ΠΑγΟ