Αποδοχή ποσού 16.460,00 € 5η Εντολή Μεταφοράς Πιστώσεων ΣΑΤΑ/2015 στους Δήμους για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες