Αποδοχή ποσού 16.460,00 € 1η Εντολή Μεταφοράς Πιστώσεων ΣΑΤΑ/2016 στους Δήμους για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες