Αποδοχή ποσού 150.000,00 € « Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων »