Αποδοχή ποσού 12.900,00 € για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων