Αποδοχή ποσού 1.536,22 € για το έργο « Χαλικοστρώσεις και τεχνικά έργα προς κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις »