Αποδοχή ποσών: α] 38.766,08 € και β ] 116.298,27 € του ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι για το έργο «Ύδρευση Καρπερού ( Κατασκευή αγωγού ύδρευσης ) »