«Αποδοχή όρων για τη λήψη τοκοχρεολυτικού δανείου για τη χρηματοδότηση χρεών του Δήμου Δεσκάτης Νομού Γρεβενών, που προέρχονται από πάσης φύσεως δαπάνες, για κάλυψη του ποσού που υπολείπεται για ισοσκέλιση προϋπολογισμού.2019., σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 43 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/A/11-5-2015) όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 της από 26-8-2015 ΠΝΠ, που κυρώθηκε με το ν. 4350/2013».