Αποδοχή και επιχορήγηση ποσού 4.340,00 € , συμπληρωματική κατανομή από ΚΑΠ έτους 2018 προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών κατά προτεραιότητα κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων