Αποδοχή α)ποσό 2.912,20€ για αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (2020) και β)ποσό 2.232,00€ για αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055).