Αποδοχή από ΟΑΕΔ για απόδοση ασφαλιστικών εισφορών κοινωφελούς χαρακτήρα μηνός Ιουλίου 2022 ποσού 4.177,48 € .