Αποδοχή από ΟΑΕΔ για απόδοση ασφαλιστικών εισφορών κοινωφελούς χαρακτήρα α) μηνός Ιανουαρίου 2021 ποσού 3.908,42 €, β) μηνός Φεβρουαρίου 2021 ποσού 4.222,58 € και γ) μηνός Μαρτίου 2021 ποσού 3.621,34 €