ΑΠΟΔΟΧΕΣ Ι.Δ.Ο.Χ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018