ΑΠΟΔΟΧΕΣ 8ΜΗΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018