Αποδέσμευση. Τόκοι δανέιων εσωτερικού(επενδυτικές δαπάνες)