Αποδέσμευση. Τακτικές αποδοχές Πτυχιούχω φυσικής αγωγής για τα ΠΑγΟ-2020