Αποδέσμευση. Σύνταξη φακέλου για υποβολή αίτησης για την πρόσκληση ΑΤ 04 “Χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων -Γωνιές ανακύκλωσης και Σταθμοί μεταφόρτωσης απορριμμάτων”