Αποδέσμευση. Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας Δ.Ε. ΔΕΣΚΑΤΗΣ 2020