Αποδέσμευση-ΑΑΥ 407 ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 401 ΑΑΥ. Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων-ΚΗΥ 3741, ΚΗΙ1083