ΑΠΟΙΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 113/2017 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΟΡΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ-ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ Τ.Κ. ΔΕΣΚΑΤΗΣ