Απ. 82-2023 Απαλλαγή υπολόγου ΧΕΠ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΑΠΟΡ. ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ