Απ. 74-2024 ΔΗΜΑΡΧΟΥ- ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ-ΠΟΥΧΙΑΣ.