Απ. 48-19 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ HARDWARE-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ DPO 2019