Απ. 271-23 Σύναψη σύμβασης ενδοδημοτικής συγκοινωνίας με ΚΤΕΛ Γρεβενών