Απ. 240-18 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2019